Algemene voorwaarden

Leveren
Uw bestelling wordt direct na ontvangst bevestigd of uitgeleverd.

Betalingen
Betalingen van goederen uitsluitend netto contact, of op rekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Prijzen
De prijzen op de Deconet zijn allen exclusief 21% btw, dit geldt ook voor de transportkosten.

Verzending
Leveringen geschieden af ons bedrijf voor rekening en risico van de ontvanger, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Levertijden
Onze levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden en zijn vrijblijvend.

Reclames
Eventuele reclames over door Deconet geleverde goederen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering ingediend te worden. Bij eventuele reclames is de koper verplicht Deconet terstond in de gelegenheid te stellen, zich van de beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde goederen te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten der wederpartij ter zake van eventuele ondeugdelijkheid der goederen komen te vervallen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij van Deconet niet op, terwijl compensatie wordt uitgesloten.

Schadevergoeding
Behoudens grove schuld/nalatigheid is Deconet niet aansprakelijk.

Eigendomsvoorbehoud
Deconet blijft eigenares van de door haar verkochte goederen, tot dat deze volledig aan haar zijn betaald, met dien verstande, dat de wederpartij voor het door haar gekochte de volledige aansprakelijkheid draagt van het moment af, dat de goederen haar ter beschikking zijn gesteld, hetgeen het geval is, zodra de goederen het bedrijf van Deconet hebben verlaten.